Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Aanbieding

Deze algemene verkoop,- levering – en betalingsvoorwaarden van The Toddler Shop zijn tot stand gekomen in september 2010 in overleg met de Kamer van Koophandel te Rotterdam en treden in werking op 1 oktober 2010.

Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: ieder natuurlijke of rechtspersoon van The Toddler Shop.
2. Consument: een natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
3. Onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door de 1. bedoelde ondernemer;

Artikel 2
Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument. Consument wordt expliciet gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden alvorens bestelling geplaatst wordt.

Artikel 3
Ruiling

1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ruiling vindt plaats binnen 14 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte textielgoed en/of schoenen tegen overlegging van de originele factuur;
- het  textielgoed en/of schoenen worden geretourneerd in de originelen verpakking en zijn nog niet gedragen of gewassen.

2. .Het bepaalde lid a is niet van toepassing op afgeprijsde textielgoederen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen, die geindividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemen besteld zijn.

Artikel 4
Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen en/of schoenen voorbehouden. De consument wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen en/of schoenen als hij de koopprijs en eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 5
Ontbinding, omzetting en overmacht

1. De consument heeft bij overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld internet-website transactie) een recht op ontbinding (bedenktijd) van 7 werkdagen na ontvangst van de zaak, en van 3 maanden indien de ondernemer niet aan zijn informatieplicht heeft voldoen.
2. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geen aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
3. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
5. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 6
Leveringstermijn

1. Levering moet bij een overeenkomst op afstand binnen 30 dagen geschieden.
2. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering van schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen en of schoenen over op de consument.
3. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
4. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot levering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 7
Garanties

1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het textielgoed en/of schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder voorzover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane als gevolg van deze gebreken.
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid a en b is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 8
Betaling

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct voor aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. In geval van een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9
Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 6 en 8 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij

Artikel 10
Gevolgen van ontbinding

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 11
Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed en/of schoenen te bewaren.

Artikel 12
Geschillen

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.
2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomst artikel 14 genoemde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarde.
4. De consument moet het geschil uiterlijke drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klachtdoor de consument aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan de geuze gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de consument zijn factuur niet(tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.
6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins overeenkomen.
7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument door de ondernemer schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer word betaald.
8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Voorde verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Arikel 13
Nederlands recht

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 14
Afwijking

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvulling dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.